Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019 - Hội đồng Giáo sư NN

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 10_ DMTC HDN Khoa hoc An ninh 2019_0001.pdf về máy tính10_ DMTC HDN Khoa hoc An ninh 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 11_ DMTC HDN Khoa hoc Quan su 2019_0001.pdf về máy tính11_ DMTC HDN Khoa hoc Quan su 2019_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 12_ DMTC HDLN Khoa hoc Trai dat-Mo_0001.pdf về máy tính12_ DMTC HDLN Khoa hoc Trai dat-Mo_0001.pdf17 lần tải
Tải tập tin 13_ sua DMTC HDN Kinh te 2019_0001.pdf về máy tính13_ sua DMTC HDN Kinh te 2019_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 14_ DMTC HDN Luat hoc 2019_0001.pdf về máy tính14_ DMTC HDN Luat hoc 2019_0001.pdf19 lần tải
Tải tập tin 15_ DMTC HDN Luyen kim 2019_0001.pdf về máy tính15_ DMTC HDN Luyen kim 2019_0001.pdf15 lần tải
Tải tập tin 16_ DMTC HDN Ngon ngu hoc 2019_0001.pdf về máy tính16_ DMTC HDN Ngon ngu hoc 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 17_ DMTC HDLN Nong nghiep-Lam nghiep 2019_0001.pdf về máy tính17_ DMTC HDLN Nong nghiep-Lam nghiep 2019_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 18_ DMTC HDN Sinh hoc 2019_0001.pdf về máy tính18_ DMTC HDN Sinh hoc 2019_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 19_ DMTC HDLN Su hoc-Khao co hoc-Dan toc hoc 2019_0001.pdf về máy tính19_ DMTC HDLN Su hoc-Khao co hoc-Dan toc hoc 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 1_ DMTC HDLN Chan nuoi-Thu y-Thuy san 2019_0001.pdf về máy tính1_ DMTC HDLN Chan nuoi-Thu y-Thuy san 2019_0001.pdf22 lần tải
Tải tập tin 20_ DMTC HDN Tam ly hoc 2019_0001.pdf về máy tính20_ DMTC HDN Tam ly hoc 2019_0001.pdf18 lần tải
Tải tập tin 21_ DMTC HDN Thuy loi 2019_0001.pdf về máy tính21_ DMTC HDN Thuy loi 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 22_ DMTC HDN Toan hoc 2019_0001.pdf về máy tính22_ DMTC HDN Toan hoc 2019_0001.pdf23 lần tải
Tải tập tin 23_ DMTC HDLN Triet hoc-Xa hoi hoc-Chinh tri hoc 2019_0001.pdf về máy tính23_ DMTC HDLN Triet hoc-Xa hoi hoc-Chinh tri hoc 2019_0001.pdf16 lần tải
Tải tập tin 24_ sua DMTC HDLN Van hoa-Nghe thuat-TDTT 2019_0001_0001.pdf về máy tính24_ sua DMTC HDLN Van hoa-Nghe thuat-TDTT 2019_0001_0001.pdf22 lần tải
Tải tập tin 25_ DMTC HDN Van hoc 2019_0001.pdf về máy tính25_ DMTC HDN Van hoc 2019_0001.pdf20 lần tải
Tải tập tin 26_ DMTC HDN Vat ly 2019_0001.pdf về máy tính26_ DMTC HDN Vat ly 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 27_ DMTC HDLN Xay dung-Kien truc 2019_0001.pdf về máy tính27_ DMTC HDLN Xay dung-Kien truc 2019_0001.pdf22 lần tải
Tải tập tin 28_ DMTC HDN Y hoc 2019_0001.pdf về máy tính28_ DMTC HDN Y hoc 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 2_ DMTC HDN Co hoc 2019_0001.pdf về máy tính2_ DMTC HDN Co hoc 2019_0001.pdf19 lần tải
Tải tập tin 3_ DMTC HDLN Co khi-Dong luc 2019_0001.pdf về máy tính3_ DMTC HDLN Co khi-Dong luc 2019_0001.pdf21 lần tải
Tải tập tin 4_ DMTC HDN Cong nghe thong tin 2019_0001 (1).pdf về máy tính4_ DMTC HDN Cong nghe thong tin 2019_0001 (1).pdf22 lần tải
Tải tập tin 5_ DMTC HDN Duoc hoc 2019_0001-da xoay.pdf về máy tính5_ DMTC HDN Duoc hoc 2019_0001-da xoay.pdf16 lần tải
Tải tập tin 6_ DMTC HDLN Dien-Dien tu-Tu dong hoa 2019_0001(1).pdf về máy tính6_ DMTC HDLN Dien-Dien tu-Tu dong hoa 2019_0001(1).pdf22 lần tải
Tải tập tin 7_ DMTC HDN Giao thong van tai 2019_0001.pdf về máy tính7_ DMTC HDN Giao thong van tai 2019_0001.pdf17 lần tải
Tải tập tin 8_ DMTC HDN Giao duc hoc 2019_0001.pdf về máy tính8_ DMTC HDN Giao duc hoc 2019_0001.pdf26 lần tải
Tải tập tin 9_ DMTC HDLN Hoa hoc-CNTP 2019_0001.pdf về máy tính9_ DMTC HDLN Hoa hoc-CNTP 2019_0001.pdf18 lần tải
Tải tập tin QD so 29 phe duyet DMTC 2019_0001.pdf về máy tínhQD so 29 phe duyet DMTC 2019_0001.pdf18 lần tải