XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

XÉT DUYT THUYT MINH Đ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NI B

KHOA ĐIN – ĐIN T NĂM HC 2019 - 2020

 

 

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019, ti phòng hp 1, Trường Cao đng Công Thương Tp. HCM đã t chc xét duyt thuyết minh đ cương giáo trình ni b ca Khoa Đin – Đin t. Ch tch hi đng là thy Nguyn Anh Tun, thy Đào Văn Phượng làm thư ký, Trưởng phòng QLKH & HTQT.

Năm 2019, Khoa Đin – Đin t đăng ký thc hin 4 giáo trình phc v cho nhu cu ging dy, hc tp và nghiên cu ca nhà trường. Các đ tài được xét duyt bao gm:

  • Giáo trình Truyn s liu; Ch biên: ThS. Nguyn Th Mai Lan
  • Giáo trình Matlab trong điu khin; Ch biên: ThS. Nguyn Vit Khoa
  • Giáo trình Thí nghim đin t công sut; Ch biên: ThS. Đào Thành Sung
  • Giáo trình Thí nghim máy đin; Ch biên: ThS. Mai Văn Lê

Ti bui xét duyt, các ch biên ln lượt trình bày thuyết minh đ cương ca mình. Các thành viên hi đng nhn xét, đánh giá, góp ý vi mc đích các ch nhim sa cha, hoàn thin thuyết minh đ cương.

Sau bui làm vic nghiêm túc, đúng quy chế, c 4 đ cương được Hi đng xét duyt thông qua. Hi đng đ ngh các ch biên hoàn thin đ cương và trin khai thc hin biên tp giá trình trong năm 2020 theo đúng kế hoch đ ra.

Nghiên cứu khoa học

MÔ HÌNH HỌC TẬP ALAPA

Thay vì tập trung vào việc học từ cách tiếp cận hướng dẫn đơn giản của giảng viên, Whetten và Cameron (2010) đã đề xuất ra một phương pháp bao gồm một giảng viên cộng với các sinh viên thử nghiệm các hành vi mới. 

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG KOREATECH - HÀN QUỐC

Học bổng Thạc sĩ Quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại trường KoreaTech, Hàn Quốc.

Xem tiếp...
Các tin khác

Quy trình làm việc

Hình ảnh NCKH-HTQT